Cele federacji przedsiębiorców

Cele i sposoby działania Federacji

Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw reprezentuje interesy tysięcy polskich firm, które prowadzą działalność w dziedzinie produkcji i dystrybucji towarów różnych branż oraz usług na terenie Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej. Jej nadrzędnym celem jest wsparcie rodzimych przedsiębiorców, poprzez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowa działalność Federacji skupia się wokół reprezentowania interesów polskich przedsiębiorców wobec organów władzy państwowej i samorządowej, administracji oraz innych organizacji przedsiębiorców, ujawniania i likwidacji przejawów nieuczciwej konkurencji rynkowej, a także pomocy prawnej, wsparciu organizacyjnym oraz promocji medialnej i targowo-wystawienniczej firm sektora MŚP.

W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania polskich firm, Federacja podejmuje szereg działań stymulujących wszechstronny rozwój reprezentowanych przez nią środowisk, a także stoi na straży zasad uczciwej konkurencji, chroniąc małe i średnie przedsiębiorstwa przed wrogim przejmowaniem nadmiernej części rynku przez podmioty krajowe i zagraniczne. Do zadań statutowych Federacji należy także:

• zapewnianie ochrony prawnej i organizacyjnej swoim członkom,
• prezentacja przed sądami i urzędami stanowisk reprezentowanych środowisk,
• prezentację w postępowaniach administracyjnych stanowisk reprezentowanych środowisk przedsiębiorców dot. wpływu podejmowanych tam decyzji na warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
• występowanie z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawach istotnych dla środowisk reprezentowanych przez Federację,
• występowanie z wnioskami o wszczynanie postępowań dot. przywracania praw i praworządności w zakresie prawa administracyjnego oraz innych ustaw a także zasad współżycia społecznego,
• podejmowanie działań wspomagających i promujących skupiska i centra handlowe, w których prowadzą działalność członkowie Federacji oraz ich ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
• podejmowanie działań podnoszących zdolność konkurencyjną zrzeszonych w Federacji środowisk poprzez grupowy udział w krajowych i międzynarodowych imprezach handlowo-wystawienniczych oraz innych przedsięwzięciach biznesowych, przy wykorzystaniu środków własnych i unijnych oraz uzyskanych od sponsorów,
• uczestnictwo w programach poprawiających w reprezentowanych środowiskach efektywność prowadzenia działalności gospodarczej,
• kształtowanie u swoich członków wysokich walorów moralnych i głębokiego patriotyzmu, poczucia godności osobistej oraz sumiennego wypełniania obowiązków obywatelskich i społecznych.