Rada przedsiębiorczości wnosi o podjęcie kroków w sprawie ułatwienia dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

W ocenie rady, bieżąca sytuacja na rynku pracy, w której notujemy deficyty zarówno pracowników specjalistycznych jak i pracowników do prac prostych, zagraża dalszemu rozwojowi firm działających na terenie naszego państwa. Rada oczekuje merytorycznej dyskusji traktującej o polityce migracyjnej, zwłaszcza tyczącej migracji zarobkowej oraz zapowiadanych przez Rząd Rzeczypospolitej zmian w kwestii uproszczenia procedur.

Dostępność zasobów ludzkich stanowi najważniejszy element dla możliwości rozwoju biznesów.

Każdego roku ubywa osób w wieku produkcyjnym, co rzutuje na możliwość pozyskania pracowników. Statystyki jasno wskazują – w ostatnim dwudziestoleciu liczba tych osób spadła o blisko 1,5 miliona. Bez pracowników uzupełniających tę lukę, firmy nie będą miały możliwości zrealizowania kontraktów i wywiązania się z zawartych umów. Niedobory wyszkolonych pracowników najbardziej odczuwalne są w obszarach teleinformatycznych, budowniczych i handlowych.

Popyt na pracę przewyższa podaż miejsc pracy. Obecność migrantów zarobkowych, wbrew obaw, nie warunkuje negatywnych zjawisk społecznych. Może jednak znacznie wspomóc firmy cierpiące na niedobór kadry. Największym problemem w zakresie dostępu pracowników spoza granic na polski rynek jest poziom skomplikowania procedur administracyjnych, oraz brak gwarancji powodzenia rejestracji pracownika.

Sugestie rozwiązań w celu usprawnienia i przyspieszenia procedur administracyjnych:

1. Informatyzacja systemu przyznawania prawa do podjęcia pracy oraz zintegrowanie baz zawierających informacje niezbędne do podjęcia decyzji przez organy za to odpowiedzialne w sposób pozwalający na ograniczenie wymaganych przez pracodawcę dokumentów.

2. Zminimalizowanie czasu trwania procesu wydawania zezwoleń, przez zmianę kompetencji organów oraz umożliwienie wykonywania tego procesu w powiatowych urzędach pracy. Wnosimy o jasne określenie dokumentacji przedkładanej przez migranta oraz pracodawcę, wystarczającej do wydania zezwolenia.

3. Przedłużenie czasu, w którym pracownicy zagraniczni, mogą zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

4. Poszerzenie listy państw z których migranci mogą zostać dopuszczeni do podjęcia pracy na terenie Polski.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie dyskusji o niezbędnych zmianach.