Statut
OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI Małych i Średnich Przedsiębiorców

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Federacja posiada osobowość prawną, działa na zasadach określonych w ustawie o Stowarzyszeniach, odrębnych przepisach oraz niniejszym Statucie.
 1. Organizacja nosi nazwę „Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców” a wersja skrócona to „Ogólnopolska Federacja MŚP”.
 1. Nazwa Federacji jest prawnie zastrzeżona.
 2. Federacja realizuje swoje cele statutowe.
 1. Federacja w swojej działalności kieruje się zasadą poszanowania wobec osobistych poglądów członków Stowarzyszeń wchodzących w jej skład oraz osób korzystających z jej pomocy.
 1. Federacja uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Federacja jest zawiązana na czas nieoznaczony.
 2. Federacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie prawnie zastrzeżony.

§ 2

 1. Federacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą władz Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zrzeszonych w niej Stowarzyszeń. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników.
 1. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 4

 1. Federacja jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń i innych organizacji pracodawców, o celach niezarobkowych, popierających cele Federacji.
 1. Stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji powinny być zarejestrowane i muszą spełniać wymagania odpowiednich ustaw w zakresie swojej działalności.
 1. Federacja samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jej działalności.

§ 5

Federacja ma prawo ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Federacji.

§ 6

 1. Federacja może zostać członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji tym samym lub podobnym profilu działania i celach oraz może zawierać umowy o współpracy.
 1. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1 bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Federacji.
 1. Zawieranie umów o współpracy należy do kompetencji Zarządu Federacji.

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem podstawowym Federacji jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez reprezentowane środowiska przedsiębiorców a w szczególności :

 1. działania stymulujące wszechstronny rozwój środowisk reprezentowanych przez Federację,
 1. ochronę małych i średnich przedsiębiorstw przed wrogim przejmowaniem nadmiernej części rynku przez podmioty krajowe i zagraniczne,
 1. czynne popieranie i propagowanie zasad uczciwej konkurencji,
 2. zapewnienie ochrony prawnej i organizacyjnej swoim członkom,
 3. prezentację przed sądami i urzędami stanowisk reprezentowanych środowisk,
 1. prezentację w postępowaniach administracyjnych stanowisk reprezentowanych środowisk przedsiębiorców dot. wpływu podejmowanych tam decyzji na warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
 1. występowanie z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawach istotnych dla środowisk reprezentowanych przez Federację,
 1. występowanie z wnioskami o wszczynanie postępowań dot. przywracania praw i praworządności w zakresie prawa administracyjnego oraz innych ustaw a także zasad współżycia społecznego,
 1. podejmowanie działań wspomagających i promujących skupiska i centra handlowe, w których prowadzą działalność członkowie Federacji oraz ich ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 1. podejmowanie  działań  podnoszących  zdolność  konkurencyjną  zrzeszonych  w  Federacji

środowisk poprzez grupowy udział w krajowych i międzynarodowych imprezach handlowo-wystawienniczych oraz innych przedsięwzięciach biznesowych, przy wykorzystaniu środków własnych i unijnych oraz uzyskanych od sponsorów,

 1. uczestnictwo w programach poprawiających w reprezentowanych środowiskach efektywność prowadzenia działalności gospodarczej,
 1. kształtowanie u swoich członków wysokich walorów moralnych i głębokiego patriotyzmu, poczucia godności osobistej oraz sumiennego wypełniania obowiązków obywatelskich i społecznych.

§ 8

Federacja realizuje  swoje  cele  poprzez :

 1. organizowanie spotkań swoich członków z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, posłami, senatorami, radnymi a także przedstawicielami organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość,
 1. udzielanie swoim członkom pomocy organizacyjnej w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 1. zapewnienie członkom Federacji pomocy prawnej dla potrzeb prowadzonej działalności,
 1. organizowanie dla swoich członków szkoleń i konsultacji dotyczących problematyki prawnej i ekonomicznej prowadzonej przez nich działalności,
 1. zbieranie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Federacji,
 1. współpraca z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi przy realizacji zadań statutowych,
 1. prowadzenie działalności oświatowej i organizacyjnej,
 1. prowadzenie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej oraz eksploatacji centrów handlowych, targowisk i innych miejsc do tego przeznaczonych,
 1. wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury handlowej,
 2. wydawanie gazety handlowej traktującej o aktualnych i przyszłych działaniach Federacji,
 3. prowadzenie kompleksowej strony internetowej dotyczącej Federacji i jej zamierzeń,
 1. podejmowanie innych niewymienionych powyżej działań zgodnych z prawem i zmierzających do realizacji przyjętych celów statutowych,
 1. organizowanie imprez handlowych i kulturalnych,
 1. prezentowanie właściwym instytucjom i organizacjom postulatów i opinii w sprawach Federacji, promocji jej celów i rozwoju handlu i uczciwej konkurencji,
 1. stałą współpracę z władzami samorządowymi i przedstawicielami odpowiednich ministerstw odpowiedzialnych za gospodarkę,
 1. reprezentowanie członków Federacji i występowanie w ich imieniu,
 2. podejmowanie   innych   legalnych   działań   zmierzających   do   realizacji   statutowych   celów

Federacji.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Nabycie i utrata członkostwa.

§ 9

Kandydat na członka Federacji składa pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem do Zarządu, który zawiadamia o nim członków zwyczajnych organizacji. Jeżeli nie zgłoszą oni sprzeciwu wobec tej kandydatury w ciągu 7 dni od powiadomienia a Zarząd popiera wniosek, na mocy jego uchwały kandydat zostaje członkiem Federacji.

§ 10

Członkowie  Federacji  dzielą  się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być wyłącznie stowarzyszenia i inne osoby prawne, nie mające celów zarobkowych, reprezentujące krajowe środowisko kupców i producentów, działające na rzecz promocji i obrony jego zawodowych, ekonomicznych i społecznych interesów, które ponadto:
  1. uznają statutowe cele Federacji ,
  2. wyrażą gotowość aktywnego ich wspierania i realizacji,
  3. złożą deklarację o przystąpieniu do organizacji.
  4. opłacają składkę członkowską w terminach i wysokości zadeklarowanych na piśmie Zarządowi

Federacji.

§ 12

Członek  zwyczajny ma  prawo  do :

 1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Federacji poprzez swoich delegatów lub przedstawicieli,
 1. kształtowania działalności programowej i organizacyjnej Federacji,
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Federacji poprzez wytypowanych przez siebie delegatów,
 1. finansowego wspierania działań Federacji poprzez opłacanie składki członkowskiej.

§ 13

Członek  zwyczajny jest  zobowiązany do :

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Federacji ,
 2. uczestniczenia w realizacji celów statutowych ,
 3. wykonywania przyjętych na siebie obowiązków,
 4. przestrzegania norm współżycia społecznego ,
 5. aktywnego uczestniczenia w realizacji bieżącej działalności.

§ 14

Członkostwo  zwyczajne  ustaje  z  powodu :

 1. wystąpienia z Federacji,
 2. wykluczenia z Federacji.

§ 15

 1. Wykluczenie członka zwyczajnego Federacji może nastąpić z powodu rażącego naruszenia celów i zasad statutowych organizacji, działania na jej szkodę w inny sposób lub utraty osobowości prawnej. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Federacji a wykluczonemu członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, składane w ciągu 7 dni od otrzymania tej uchwały za pośrednictwem Zarządu organizacji. W okresie pomiędzy uchwałami Zarządu i Walnego Zebrania Delegatów, podjętymi w tej sprawie, członkostwo zwyczajne danej organizacji oraz jej prawa i obowiązki ulegają zawieszeniu.
 2. Wystąpienie członka zwyczajnego z Federacji wymaga jego pisemnego wniosku do Walnego Zebrania

Delegatów, złożonego za pośrednictwem Zarządu organizacji.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może zostać organizacja, osoba prawna lub fizyczna, akceptująca cele statutowe Federacji i gotowa do świadczenia na jej rzecz pomocy materialnej i niematerialnej w deklarowanych przez siebie granicach.
 1. Członek wspierający działa w Federacji poprzez swojego przedstawiciela, który nie posiada prawa głosu stanowiącego podczas Walnego Zebrania Delegatów ani czynnego i biernego prawa wyborczego do władz naszej organizacji.
 1. Przyjęcie w poczet członków wspierających Federacji wymaga uchwały jej Zarządu podejmowanej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 1. Członek wpierający nie opłaca składki członkowskiej.
 1. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do uczestniczenia w działaniach Federacji w zakresie i formach wskazanych przez jej Zarząd, w tym do zgłaszania wniosków dotyczących wykorzystania udzielanego wsparcia oraz składania innych wniosków i wystąpień, dotyczących działalności Federacji i kierowanych do jej Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, które mają obowiązek udzielenia stosownej odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku lub wystąpienia. Na otrzymaną odpowiedź przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania składane w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu, który odpowiedzi udzielił.

§ 17

 1. Członkowie wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Federacji oraz przestrzegania norm współżycia społecznego,
 1. Członkowie wspierający mają prawo do swobodnego decydowania o wspieraniu działalności Federacji i świadczenia na jej rzecz pomocy materialnej i niematerialnej w miarę posiadanych możliwości.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje w wyniku :

  1. wystąpienia z Federacji,
  2. wykluczenia z Federacji,
  1. śmierci osoby fizycznej albo utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełni praw publicznych,
  1. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19

 1. Wykluczenie członka wspierającego z Federacji może nastąpić z powodu rażącego naruszenia jej celów i zasad statutowych lub działania na jej szkodę.
 1. Uchwałę o wykluczeniu członka wspierającego z Federacji podejmuje Zarząd organizacji.
 1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu spośród członków wspierających Federacji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Zarządu Federacji.

§ 20

 1. Członkiem honorowym Federacji może zostać organizacja albo osoba fizyczna, jak również osoba prawna szczególnie zasłużona dla reprezentowanego środowiska lub realizacji celów statutowych

Federacji.

 1. Przyjęcie w poczet członków honorowych Federacji wymaga uchwały Zarządu.
 1. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo brać udział w pracach Federacji.
 1. Członkowi honorowemu przysługuje prawo do składania wniosków i wystąpień, dotyczących działalności Federacji, kierowanych do jej Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, które mają obowiązek udzielenia stosownej pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku lub wystąpienia. Na otrzymaną odpowiedź przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów składane w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu, który odpowiedzi udzielił.

§ 21

Członek  honorowy Federacji ma  prawo  do :

 1. składania wystąpień i postulatów do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Federacji w sprawie jej głównych kierunków działania,
 1. udziału w działaniach Federacji w zakresie i na zasadach wyznaczonych przez Zarząd.

§ 22

Członkowie honorowi Federacji są zobowiązani do :

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu, uchwał i decyzji władz Federacji.
 1. Przestrzegania zasad i norm współżycia społecznego.

§ 23

Członkostwo  honorowe  ustaje  na  skutek :

1. Wykluczenia z Federacji.

2. Śmierci osoby fizycznej albo utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 24

Wykluczenie członka honorowego z Federacji wymaga uchwały Zarządu.

§ 25

 1. Wykluczenie członka honorowego z Federacji może nastąpić z powodu działania na szkodę organizacji albo działania sprzecznego z celami i zasadami statutowymi Federacji a także skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 1. Od uchwały Zarządu Federacji o wykluczeniu z grona członków honorowych przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie siedmiu dni od jej otrzymania za pośrednictwem Zarządu

Federacji.

Władze Federacji

Sposób ich wyboru, kompetencje

Sposób reprezentowania Federacji

§ 26

Władzami Federacji  są :

 1. Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Kadencja władz Federacji trwa pięć lat i upływa z terminem kolejnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.
 1. Kadencja delegatów, reprezentujących członków Federacji podczas Walnych Zebrań Delegatów upływa każdorazowo z terminem zakończenia obrad, na które zostali oddelegowani.
 1. Wyboru władz Federacji dokonuje się spośród osób zgłoszonych przez jej członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania. Delegaci mogą uchwalić głosowanie tajne. Procedura ta dotyczy także przypadków ustąpienia członków władz Federacji.

Walne Zebranie Delegatów

§ 28

Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Delegatów, które :

 1. uchwala program działania Federacji,
 2. wybiera i odwołuje Zarząd Federacji i Komisję Rewizyjną,
 3. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Federacji,
 4. udziela absolutorium Zarządowi Federacji,
 5. wykreślony,

6.rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Federacji,

  1. uchwala zmiany Statutu i regulaminy Federacji,
  2. podejmuje uchwały w sprawie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Federacji,
  3. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
  1. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Federacji.

§ 29

 1. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Federacji jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na pięć lat. O jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  1. na wniosek członka zwyczajnego.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. O jego terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 1. W sytuacji nadzwyczajnej (stan klęski żywiołowej, epidemia, katastrofa itp.) dopuszczalna i w pełni wiążąca jest zdalna formuła przeprowadzenia online Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd w drodze głosowania podczas posiedzenia lub online.

§ 30

Dla swej ważności uchwały Walnego Zebrania Delegatów we wszystkich sprawach wymagają zwykłej większości głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

Zarząd Federacji

§ 31

 1. Zarząd Federacji :
  1. reprezentuje Federację i działa w jej imieniu,
  2. uchwala plan finansowy i gospodaruje środkami finansowymi oraz zasobami Federacji,
  3. uchwala szczegółowy plan działania Federacji,
  1. nawiązuje kontakty i współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i i zawodowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
  1. powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla potrzeb Federacji ,
  1. składa sprawozdanie z działalności Federacji Walnemu Zebraniu Delegatów,
  2. podejmuje uchwały w sprawach przyjęcia, wystąpienia i wykluczenia członków Federacji,
  3. zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów,
  4. zatrudnia pracowników,
  5. podejmuje uchwały w innych przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.
 1. W skład Zarządu Federacji wchodzą dwie osoby wybierane przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 32

 1. Federację we wszystkich sprawach niezależnie od siebie reprezentują samodzielnie Prezes i Wiceprezes jej Zarządu.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu Federacji zapadają zwykłą większością głosów wszystkich jego członków.
 1. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin przez niego uchwalony .

Komisja Rewizyjna

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Federacji.
 1. Komisja składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który ją reprezentuje samodzielnie.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zebranie Delegatów a jej uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.
 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Federacji,
  1. wydawanie zaleceń pokontrolnych po stwierdzeniu uchybień w funkcjonowaniu Federacji, określanie sposobów i terminów ich usunięcia,
  1. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Federacji,
  1. składanie zastrzeżeń wobec projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,
  1. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Federacji w przypadku stwierdzenia działań organów

Federacji niezgodnych z prawem, Statutem Federacji albo istotnymi interesami Federacji.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Federacji. Wniosek w tej sprawie może być złożony przez każdego członka zwyczajnego Federacji i wymaga bezwzględnej formy pisemnej z uzasadnieniem.
 1. Uchwałę w sprawie zawieszenia lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej podejmuje sama Komisja zwykłą większością głosów a jej odwołany lub zawieszony członek ma prawo odwołać się za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów w terminie siedmiu dni od otrzymania takiej uchwały. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Delegatów w formie uchwały.
 1. Do chwili rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie Delegatów prawa i obowiązki odwołanego lub zawieszonego członka Komisji Rewizyjnej ulegają zawieszeniu.

Sąd Koleżeński

§ 34

wykreślony

Majątek i Fundusze

§ 35

 1. Majątek Federacji może pochodzić z :
  1. składek członkowskich,
  2. subwencji i dotacji,
  1. darowizn, dziedziczenia, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej i sponsoringu,
  1. dochodów z działalności gospodarczej,
  1. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub oddanych Federacji do korzystania lub użytkowania,
  1. dywidendy należnej Federacji z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego,
  1. organizacji meczów piłki nożnej, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, balów charytatywnych, wystaw i innych imprez o charakterze kulturalnym.
 1. Federacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z art. 33 i 34 Prawa o stowarzyszeniach, działalność gospodarczą w zakresie :
  1. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z PKD)
2. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z  PKD)
3. badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z  PKD)
4. działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A PKD)
5. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  (22.13.Z PKD)
6. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.84.B  PKD)

7.zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B  PKD)

8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z PKD)

 1. wydawanie książek (22.11.Z  PKD)
 2. wydawanie gazet (22.12.Z  PKD)
 3. pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z  PKD)
 4. działalność biur podróży (63.30.A  PKD)
 5. działalność agencji podróży (63.30.B  PKD)
 6. działalność biur turystycznych (63.30.C  PKD)
 7. pozostała działalność turystyczna (63.30.D  PKD)
16. pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z PKD)
17. pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.34.Z PKD)
 1. handel detaliczny poza siecią sklepową (52.6)
 2. hotele i motele z restauracjami (55.11.Z  PKD)
 3. bary (55.40.Z  PKD)
 4. transport lądowy i pozostały (60.2)
22. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z  PKD)
23. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z  PKD)
24. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z  PKD)
25. działalność agencji obsługi nieruchomości (70.31.Z  PKD)
  1. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32.A  PKD)

§ 36

 1. Oświadczenia  w sprawach majątkowych  Federacji składa samodzielnie Prezes jej Zarządu.
 1. Federacja prowadzi ewidencję księgową i gospodarkę finansową zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 1. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Zasady dokonywania zmian Statutu

Sposób rozwiązania Federacji

§ 37

 1. Zmian w Statucie może dokonać wyłącznie Walne Zebranie Delegatów Federacji .
 1. W przypadku zamiaru zmiany Statutu należy dostarczyć projekt zamierzonych zmian wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie Delegatów.
 1. Wniosek o dokonanie zmian w Statucie Federacji składają jej Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie zwyczajni w liczbie przynajmniej 1/3 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu

Delegatów.

 1. Wniosek w sprawie zmiany Statutu jest rozpatrywany na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.
 1. Zmiana w Statucie Federacji wymaga podjęcia uchwały przez jej Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 38

 1. Rozwiązanie Federacji następuje przez podjęcie uchwały o rozwiązaniu przez jej Walne Zebranie Delegatów.
 1. Wniosek o rozwiązanie Federacji składają jej Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz członkowie zwyczajni w liczbie przynajmniej 1/3 uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Delegatów.
 1. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Federacji.
 1. Rozwiązanie Federacji następuje po podjęciu uchwały przez jej Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 1. Uchwała o rozwiązaniu Federacji określi tryb likwidacji oraz cele, na które zostanie przeznaczony jej majątek.
 1. Jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej likwidatorem Federacji jest jej Zarząd.

Postanowienia końcowe

§ 39

Dla efektywnego realizowania swoich celów Federacja może przystąpić do innych Federacji i związków zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 40

W stosunku do pracowników etatowych Federacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Zarządu Federacji.

§ 41

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się odpowiednie przepisy wynikające z Prawa o Stowarzyszeniach oraz innych obowiązujących aktów prawnych.