Obowiązki Producenta wg UOKIK

Nie jest ważne, czy samemu wytwarzamy produkty, czy zlecamy to innym: jeśli sprzedajemy je pod logo naszej firmy, to obowiązują nas ścisłe procedury

Co powinien wiedzieć każdy producent, a zwłaszcza ten rozpoczynający swoją działalność? Po pierwsze warto zapoznać się z urzędowymi definicjami tego, kim w ogóle jest “producent” — a te zakładają, że jest to każdy, kto nie tylko odpowiada za wytwarzanie danego produktu, ale także sprzedawanie go pod swoim nazwiskiem lub nazwą swojej firmy.

W praktyce chodzi więc o to, aby producent miał świadomość tego, jak wygląda każdy etap, przez który przechodzi oferowany przez niego produkt, zanim trafi na półki sklepowe.

I tak, jeśli myślimy o tym, aby wzbogacić naszą ofertę o nowy wyrób, to powinniśmy wiedzieć, jakie zagrożenia mogą wyniknąć z wybranej przez nas koncepcji produktu oraz zaakceptowanego przez nas sposobu jego wytwarzania. Producent musi sprawdzić na tym etapie, że jego produkt będzie spełniał wszystkie obowiązujące procedury.

Ponadto producent musi mieć wiedzę o tym, jakie akty prawne tyczyć się będą jego wyrobu. Dla przykładu: jeśli wytwarzany przez nas produkt ma zostać oceniony przez niezależną jednostkę przed dopuszczeniem go do sprzedaży, to do naszych obowiązków jako producenta należy zaangażowanie tej jednostki w procedurę oceny naszego produktu.

Bardzo ważnym obowiązkiem producenta jest sporządzenie dokumentacji technicznej jego produktu, zawierającej zbiór informacji o wszystkich etapach poprzedzających dopuszczenie do sprzedaży danego wyrobu, i przechowywanej przez producenta zazwyczaj dziesięć lat od momentu sprzedania ostatniego egzemplarza produktu, którego wytwarzanie producent zawiesił.

A co w takim razie z tzw. deklaracją zgodności? Jej sporządzenie również należy do obowiązków producenta. W dokumencie tym producent na własną odpowiedzialność deklaruje, że jego produkt jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami. Dopiero sprawdzenie i potwierdzenie zgodności złożonej przez producenta deklaracji ze stanem faktycznym (którego to sprawdzenia dokonują odpowiednie organy nadzorcze), upoważnia producenta do oznakowania swojego wyrobu znakiem CE.

Jak widzimy, producent zobowiązany jest do wszechstronnej znajomości i kontroli wszystkiego, co wiąże się z jego produktem, i nic go z tego obowiązku nie zwalnia.

Więcej informacji: UOKiK – Produkty – Znak CE – Obowiązki przedsiębiorcy